ตรวจสอบการส่งพัสดุ

ผู้รับ                                  วันที่               สถานที่                หมายเลขพัสดุ
-คุณศักดิ์ดา อุ่นใจ           9/03/2555       เดชอุดม             EI 708797721 TH
-คุณธิดาวรรณ กองรัมย์   02/04/2555     ราไวย์                EI 825506925  TH
-คุณปุณณเมธ แก่นกายศ17/04/2555     พระประแดง       EI 825517251  TH
-คุณชาญณรงค์  รุ่งแจ้ง   25/05/2555     บ้านแพ้ว            EI 827332839 TH
-คุณศรัญญา คำกองแก้ว 9/07/2555       กำแพงแสน       EI873170020TH
-คุณภาสกร จันทะรักษ์ 21/07/2555        ธาตุพนม            EI891612832TH
-คุณศุภวรรณ เลิศวรานุรักษ์ 25/07/2555 บางรัก               EI891613532TH
-คุณศุภวรรณ เลิศวรานุรักษ์ 10/07/2556 บางรัก              EJ946125704TH